Bioenergi - en växande energikälla

Ett världsomfattande fokus på frågan om global uppvärmning har förstärkt motiven för en ökad användning av bioenergi. I skogsrika Norden är bioenergi nästan synonymt med bränslen från skogen. Bioenergin står för en tredjedel av energianvändningen i Sverige. Skogsbränsle är i det närmaste neutralt med avseende på utsläpp av växthusgaser och tekniken att omvandla bränslet till energi är väl utvecklad. Det ökade uttaget av skogsbränsle har hittills skett i en överskottssituation. Priset för skogsbränslen har priset stigit under de senaste 10 åren, vilket främst speglar en ökad efterfrågan. Att skogsbränsle åsätts ett högre värde kräver effektivisering och ökad kvalitet i den operativa uppföljningen. Det finns potential att öka skogsproduktionen och uttaget av biobränslen från skogen betydligt. Med stigande priser på biobränslen ökar behovet av energieffektivitet och kostnadseffektiv uppföljning av anläggningarna.

Biobränsle från skogen

Skogen kan ge mer biobränsle än idag, men det gäller att använda varje träd på bästa sätt. Vid avverkningen skiljer man på timmer som sågas och används som virke, och massaved, som används för att göra papper. Av ett träd som går till sågverks- och pappersindustrin blir ca hälften brädor, plank eller pappersmassa. Den andra hälften går till energiproduktion i form av till exempel sågspån, bark och lignin. De delar av trädet som inte används som timmer eller massaved kallas för avverkningsrester. Det innefattar grenar och toppar av träd, så kallat grot, som redan idag till viss del tas om hand. Andra kategorier bränsle från skogsbruket är till exempel: långa toppar, stubbar, klena träd från gallringar och träd som fälls i samband med röjning. Returträ är en återvinningsprodukt från rivningsvirke, emballage, kabeltrummor, lastpallar mm. Returträ är i de flesta fall förorenade med ämnen så att det klassas som avfall, och för impregnerat trä som farligt avfall. Dessa biobränslen kräver anläggningar som utformas för avfallsförbränning och har de tillstånd som krävs.

Övriga biobränslen

Ordet ”bio” kommer från grekiskans ord för liv, biobränsle betyder alltså levande bränsle. Utöver trädbränslen så är även till exempel hushållsavfall som har biologiskt ursprung ett biobränsle. Biobränslen enligt svensk statistik kan grovt delas i fem kategorier:

  • Trädbränslen, förädlade och oförädlade. Förädlade utgörs till exempel av pellets och briketter. Oförädlade utgörs till exempel av bark, spån, grenar och energiskog.

  • Returlutar och tallbecksolja som är restprodukter vid kemisk massatillverkning.

  • Biologiskt avfall, den andel av av till exempel hushållsavfall som har biologiskt ursprung som kartong, papper, mat mm.

  • Deponi- och rötgas (biogas)

  • Drivmedel och biooljor - etanol, biodiesel och uppgraderad biogas mm

  • Torv är varken förnybart (på kort sikt) eller fossilt, men redovisas ofta inom statistik i samband med biobränslen.