Miljöpåverkan

Med miljöpåverkan avses vanligtvis energicentralens utsläpp till luft och vatten. Utsläpp till luft sker kontinuerligt vid drift medan utsläpp till vatten kan inträffa vid störningar och haverier som resulterar i läckage till mark och grundvatten. Under många år har utsläppen av växthusgaser i atmosfären ökat genom användning av fossila bränslen för transporter, uppvärmning och elproduktion. De gaser vi släpper ut idag kommer att påverka atmosfären i flera hundra år framåt. Framförallt de gaser som skapar en förstärkt s.k. ”växthuseffekt”. Hur vi agerar idag har stor betydelse för vilken klimatpåverkan som kommer att ske.

CO2-ekvivalenter

CO2-ekvivalenter är en gemensam måttenhet som gör att det går att jämföra klimatpåverkan från olika växthusgaser. CO2 är vår vanligaste växthusgas och CO2-ekvivalenter är andra gasers växthuseffekt uttryckt i motsvarande mängd koldioxidutsläpp. 1 kg metan motsvarar till exempel 25 kg CO2-ekvivalenter.

Miljöpåverkan - en överlevnadsfaktor

All energianvändning har en miljöpåverkan, vilken beror på den energikälla som används. Omkring en fjärdedel av energianvändningen i Sverige går till uppvärmning av hus. En inbesparad kilowattimme kostar inget och medför ingen miljöpåverkan. Vilket bränsle som används och hur vi använder det är avgörande för hur stor miljöpåverkan blir. Trädbränslen är en CO2-neutral energikälla som inte bidrar till den s.k. ”växthuseffekten”.