Tillgänglighet - en nödvändighet

Energianläggningar i vilka biobränslen omvandlas till värme och el representerar betydande investeringar som uppfyller viktiga funktioner för samhälle och industrin. En stigande efterfrågan på energi och ökade energikostnader leder till ett ökat tryck på utrustningens utnyttjande och dess tillgänglighet. Effektivisering är att göra energianvändningen så ekonomiskt effektiv som möjligt och samtidigt så hållbar som möjligt för samhället. Det leder till att miljö- och klimatbelastningen minskar, ökar försörjningstryggheten och bidrar samtidigt till ökad konkurrenskraft. Genom ökad effektivitet kan vi göra mer med mindre energi - vilket innebär att du kan öka produktionen och kvaliteten på leveranserna med samma energiåtgång eller att producera lika mycket och minska din energiförbrukning. Investeringar i energieffektiva system återbetalar sig genom energibesparingar samt minskar drifts- och underhållskostnader.

Energieffektivitet börjar i den egna anläggningen

Energicentraler har en stor variation i utförande och kapacitet vilket gör direkta effektivitetsjämförelser svåra att genomföra. Verkningsgraden för en anläggning styrs av energibalansen och varierar huvudsakligen med effektuttaget som till exempel för en fjärrvärmeanläggning sommartid och vintertid. För den dagliga driften och i syfte att jobba mot kontinuerliga förbättringar är ofta nyckeltal ett praktiskt verktyg för att ha kontroll på den egna anläggningen och för att jämföra sig med andra. Anläggningar för bioenergi eller andra fasta bränslen som avfall har utöver energiomvandlingen även ett stort inslag av materialhantering. Dessa bränslen har ett lägre energiinnehåll än till exempel olja varför stora volymer hanteras. Energiinnehållet är i många fall inte känt förutom från ett fåtal stickprov som kontrollerats.

Ständiga förbättringar

Hinder för investeringar i energieffektivitet är bland annat bristande kunskaper och resurser samt begränsat kapital. Idag utnyttjar vi inte den energi vi använder så väl som vi skulle kunna göra. Den här situationen är inte hållbar mot bakgrund av att de fossila energikällorna är begränsade och påverkar miljön negativt samtidigt som efterfrågan ökar. Drivkraften att minska energianvändningen och därmed utsläppen av växthusgaser ökar. Inom energiområdet går utvecklingen särskilt snabbt: behovet att producera mer el och värme från förnybara källor i ena änden av kedjan till att använda energin mer effektivt i den andra driver på utvecklingen.